Wishing everyone a bountiful and joyous Thanksgiving! (????: @rootedinmoss)

Wishing everyone a bountiful and joyous Thanksgiving! (????: @rootedinmoss)