Draw the short straw #strawberryday (????: @herrles_market)

Draw the short straw #strawberryday (????: @herrles_market)